W jaki sposób używamy informacji o Kliencie

Informacje, które zbieramy od Klienta lub o Kliencie, wykorzystujemy w celu świadczenia mu naszych usług i w następujących celach:

 • Jeżeli musimy zawrzeć umowę z Klientem oraz świadczyć usługi Klientowi przez czas trwania umowy, takie jak:
  • pomaganie Klientowi w realizacji żądanych transakcji, takich jak rezerwacja, wynajem, kupno lub leasing pojazdów silnikowych;
  • zapewnienie obsługi Klienta związanej z interakcjami z EHI lub odpowiadanie na pytania Klienta;
  • rejestracja Klienta w naszych programach lojalnościowych oraz przesyłania informacji o treściach niepromocyjnych związanych ze stałym uczestnictwem Klienta w tych programach.
 • Jeżeli musimy spełnić obowiązek prawny:
  • w celu udostępnienia informacji na temat lokalizacji pojazdu Klienta służbom ratowniczym w przypadku, gdy Klient będzie uczestniczył w wypadku drogowym;
  • w celu udostępnienia informacji władzom i organom nadzoru, gdy jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na czynności, obowiązki lub żądania natury prawnej.
 • Jeżeli jest to konieczne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów, wymienionych poniżej, i jeżeli prawo do ochrony danych Klienta nie przeważa nad naszymi interesami:
  • w celu przekazywania ważnych informacji o wynajmie. O przekazaniu tych informacji, które dotyczą transakcji, Klient zostanie powiadomiony drogą mailową, telefoniczną lub przez SMS; 
  • w celu udoskonalania produktów i usług Enterprise Holdings, np. aby poznać opinię Klienta na temat personelu, jakości produktów i usług, a także w celu poprawiania jakości usług, witryn i usprawniania pracy placówek Enterprise Holdings;
  • w celu tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania przez naszych Klientów z naszych witryn internetowych, produktów i usług. Statystyki te są wykorzystywane jedynie w celu poprawy obsługi klienta, produktów, ułatwień i funkcji, z myślą o naszych obecnych i przyszłych Klientach;
  • w celu stworzenia profilu użytkownika i jego interakcji z nami, abyśmy mogli opracowywać spersonalizowane oferty i usługi interesujące Klienta;
  • w celu ochrony naszych praw i zarządzania bezpieczeństwem naszych sieci i mienia, w tym ochrony naszych witryn internetowych przed spamem i nadużyciami. Będziemy na przykład używać kamer monitorujących w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych lokali. Stworzymy także listę klientów, którym odmówimy wynajmu pojazdu w związku z nieuiszczeniem płatności lub stanowieniem zagrożenia;
  • w celu udostępniania informacji podmiotom trzecim, aby zapobiec oszustwom oraz chronić nasze lub publiczne interesy gospodarcze i prawa, prywatność, bezpieczeństwo i mienie. Takie działania mogą zostać podjęte, aby zebrać należności za nieopłacone rachunki, aby uniknąć odpowiedzialności za kary będące konsekwencją działań Klienta (np. wykroczenia w ruchu drogowym) oraz aby rozpatrzyć ewentualne roszczenia;
  • w celu udostępniania informacji podmiotom trzecim, aby móc zastosować dostępne środki odwoławcze lub ograniczyć szkody, jakie ponieśliśmy, a także aby wyegzekwować postanowienia umowy najmu lub warunki i postanowienia naszych witryn. Ujawnimy również informacje podmiotom trzecim, jeżeli inna osoba może znaleźć się w sytuacji naruszenia jej praw.
  • Aby umożliwić nam wykorzystywanie danych pojazdu do celów opisanych w powyższej sekcji Dane pojazdu.
 • Jeżeli Klient udzieli zgody:
  • w celu zapewnienia Klientowi najodpowiedniejszego pojazdu, np. zaopatrzonego w urządzenia wspomagające kierowanie samochodem. W niektórych przypadkach będzie to wymagało z naszej strony oceny lub bezpośredniego zebrania informacji na temat stanu zdrowia i kondycji fizycznej Klienta;
  • w celu przesyłania Klientowi wiadomości promocyjnych lub ukierunkowanych treści marketingowych, które mogą Klienta zainteresować. Mogą one zawierać zaproszenia do zapisania się do naszych programów lojalnościowych, uaktualnione zapowiedzi, elektroniczne biuletyny i informacje dotyczące niekompletnego wypełnienia formularza członkowskiego lub rezerwacji. Niektóre z tych ofert będą wyświetlane w postaci reklamy na innych witrynach, nienależących do EHI, w tym w mediach społecznościowych;
  • w celu przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) służących przekazaniu ważnych informacji o terminach związanych z transakcją (np. opóźnienie budowy w oddziale lotniskowym) lub informacji związanych z przedłużonym terminem ofert promocyjnych, ankietami satysfakcji klienta, promocjami marketingowymi, takimi jak kupony, zniżki, oferty typu last-minute czy informacje lojalnościowe i nagrody.

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to potrzebne do wypełnienia naszych celów biznesowych, jak podano poniżej:

 • Cele marketingowe: przechowujemy dane związane z plikami cookie i innymi identyfikatorami online przez okres do trzech lat. Przechowujemy inne informacje marketingowe, takie jak wiadomości e-mail w sprawie subskrypcji i rejestracji w programach lojalnościowych, przez okres do siedmiu lat, licząc od ostatniego kontaktu z nami.
 • Transakcje najmu: przechowujemy dane związane z umową najmu przez okres do siedmiu lat od daty wypożyczenia, z zastrzeżeniem innych lokalnych wymogów prawnych. Prowadzimy ewidencję płatności dokonanych przez Klienta w ciągu dwóch lat od daty transakcji (w zależności od miejsca najmu).
 • Zapytania związane z obsługą klienta: przechowujemy ogólne zapytania przez okres trzech lat, natomiast w przypadku złożenia skargi lub zażalenia przez Klienta dane te przechowywane są przez okres siedmiu lat.

Spory i egzekwowanie prawa: jeśli uczestniczymy w sporze sądowym, dochodzeniu rządowym lub dochodzeniu organów nadzoru, przechowujemy dane przez cały okres trwania sporu sądowego lub śledztwa, a następnie przez pięciu lat. Jeśli zawarta ugoda wymaga przechowywania danych przez dłuższy okres, dane te przechowujemy przez cały czas realizacji postanowień ugody. Jeżeli przekazujemy dane organom ścigania, dane na ten temat przechowujemy przez okres jednego roku od zakończenia śledztwa.