W jaki sposób używamy informacji o Kliencie

Informacje, które zbieramy od Klienta lub o Kliencie, wykorzystujemy w celu świadczenia mu naszych usług i w następujących celach:

W przypadku, gdy jest to koniecznie do wykonania umowy dotyczącej usług zarządzania, które świadczymy Klientowi, w tym

 •  W celu udzielenia pomocy w realizacji transakcji, o którą prosi Klient (lub ktoś w jego imieniu, np. korporacja lub inny podmiot), takiej jak rezerwacja, wynajem, kupno lub leasing pojazdów silnikowych, usługi zarządzania flotą bądź zapewnienie usług zarządzania skutkami wypadku.
 • O ile obowiązujące prawo nie wymaga zgody, należy przekazać ważne informacje dotyczące rezerwacji, wynajmu, leasingu lub zakupu pojazdu.  O przekazaniu tych informacji dotyczących transakcji Klient zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub przez SMS;
 • zapewnienie obsługi Klienta związanej z interakcjami z EHI lub odpowiadanie na pytania Klienta;
 • rejestracja Klienta w naszych programach lojalnościowych oraz przesyłania informacji o treściach związanych ze stałym uczestnictwem Klienta w tych programach;
 • rejestracja Klienta w naszych usługach CarShare oraz Car Club oraz przesyłania informacji związanych ze stałym uczestnictwem Klienta w tych usługach.

Jeżeli musimy spełnić obowiązek prawny:

 • w celu wykorzystania i podzielenia się informacjami na temat lokalizacji pojazdu Klienta ze służbami ratowniczymi w przypadku, gdy Klient będzie uczestniczył w wypadku drogowym;
 • W celu wykorzystania i podzielenia się informacjami z władzami i organami nadzoru, gdy jest to wymagane przez prawo, przepisy ruchu drogowego lub w odpowiedzi na czynności, obowiązki lub żądania natury prawnej, w tym sprawdzenia odpowiednich list sankcji lub zachowania bezpieczeństwa publicznego.

Jeżeli jest to konieczne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów, wymienionych poniżej, i jeżeli prawo do ochrony danych Klienta nie przeważa nad naszymi interesami:

 • W celu przekazania ważnych informacji na temat wynajmu i zapewnienia Klientowi doskonałej obsługi. O przekazaniu tych informacji, które dotyczą transakcji, Klient zostanie powiadomiony drogą mailową, telefoniczną lub przez SMS.
 • W celu udoskonalania produktów i usług Enterprise Holdings, np. aby poznać opinię Klienta na temat personelu, jakości produktów i usług, a także w celu poprawiania jakości usług i witryn oraz usprawniania pracy placówek Enterprise Holdings.  O ile obowiązujące prawo nie wymaga zgody Klienta, może on zostać poproszony o opinię drogą mailową, SMS lub telefonicznie.
 • W celu tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania przez naszych Klientów z naszych witryn internetowych, produktów i usług. Statystyki te są wykorzystywane jedynie w celu poprawy obsługi klienta, produktów, ułatwień i funkcji z myślą o naszych obecnych i przyszłych Klientach.
 • O ile to dozwolone, w celu stworzenia profilu Klienta i jego interakcji z nami, abyśmy mogli opracowywać spersonalizowane oferty i usługi interesujące Klienta. Aby poprawić wrażenia Klienta dotyczące reklam, korzystamy ze śledzenia na wielu urządzeniach. Oznacza to, że możemy gromadzić i łączyć dane z różnych urządzeń, aby wyświetlać reklamy, które są dopasowane do zainteresowań Klienta. 
 • W celu ochrony naszych praw i zarządzania bezpieczeństwem naszych sieci i mienia, w tym ochrony naszych witryn internetowych przed spamem i nadużyciami. Będziemy na przykład korzystać z telewizji przemysłowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych obiektów.
 • W celu zapobiegania stratom prowadzimy rejestr osób, których wcześniejsze kontakty z nami wskazują, że mogą one stanowić ryzyko braku płatności, braku bezpieczeństwa lub oszustwa.
 • W celu zapobiegania oszustwom na potrzeby weryfikacji tożsamości i uwierzytelnienia dokumentacji związanej z tożsamością, a także dodatkowych punktów kontaktowych do celów komunikacji związanej z wynajmem za pośrednictwem osobistych referencji.
 • W celu wykorzystania i udostępniania informacji stronom trzecim, aby móc zastosować dostępne środki odwoławcze lub ograniczyć szkody, jakie ponieśliśmy, a także aby wyegzekwować postanowienia umowy wynajmu lub warunki i postanowienia naszych witryn.
 • Abyśmy mogli korzystać z systemów danych pojazdu do celów wymienionych w powyższej sekcji Dane pojazdu, takich jak pomoc w odzyskaniu pojazdu, który naszym zdaniem został zagubiony lub porzucony, uproszczenie procesu zwrotu pojazdu (jeśli dostępny jest zwrot zdalny) lub do celów rozliczeniowych.
 • O ile obowiązujące prawo nie wymaga uzyskania zgody, możemy wykorzystywać dane osobowe do celów marketingowych i promocyjnych, w tym do reklamowania produktów lub reklam, które naszym zdaniem mogą zainteresować Klienta. Może to obejmować powiązanie aktywności Klienta w naszych witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych.  - .; 
 • W celu agregacji danych osobowych gromadzonych na temat Klienta i wykorzystania ich do jakichkolwiek celów zgodnych z prawem.
 • W celu przesłania danych Klienta zgodnie z sekcją „Globalne przekazywanie i przetwarzanie danych”.
 • W celu otrzymywania, wykorzystywania i udostępniania informacji podmiotom zewnętrznym, aby wykrywać oszustwa, zapobiegać im i zgłaszać je oraz chronić nasze (lub innych osób) lub publiczne interesy gospodarcze oraz prawa, prywatność, bezpieczeństwo i mienie. Takie działania mogą zostać podjęte w celu odpowiedzi na wniosek ze strony organów ścigania, zebrania należności za nieopłacone rachunki, uniknięcia odpowiedzialności za kary będące konsekwencją działań Klienta (np. wykroczenia w ruchu drogowym) oraz rozpatrzenia ewentualnych roszczeń.

W przypadku wyrażenia zgody, zgodnie z obowiązującym prawem danego kraju, w tym:

 • W celu zapewnienia Klientowi najodpowiedniejszego pojazdu, np. zaopatrzonego w urządzenia wspomagające kierowanie samochodem. W niektórych przypadkach będzie to wymagało z naszej strony oceny lub bezpośredniego zebrania informacji na temat stanu zdrowia i kondycji fizycznej Klienta.
 • W celu wysłania jednorazowego tokenu zabezpieczającego za pomocą wiadomości SMS.
 • W odpowiednich przypadkach w celu poproszenia o informacje zwrotne od Klienta za pomocą wiadomości e-mail, połączenia telefonicznego lub SMS w celu udoskonalania produktów i usług Enterprise Holdings, np. aby poznać opinię Klienta na temat personelu, jakości produktów i usług, a także w celu poprawiania jakości usług i witryn oraz usprawniania pracy placówek Enterprise Holdings.
 • W stosownych przypadkach, aby wysłać zapytanie o to, czy Klient chce otrzymywać pocztą elektroniczną lub za pomocą wiadomości SMS promocyjne lub ukierunkowane komunikaty marketingowe, możliwości i usługi, które mogą być dla niego interesujące. Będą to między innymi zaproszenia do uczestnictwa w naszych programach lojalnościowych, ogłoszenia o uaktualnianiu, oferty i rabaty, komunikaty online dotyczące niekompletnego formularza uczestnictwa lub rezerwacji online oraz oferty związane z innymi oferowanymi przez nas usługami i produktami. 
 • W stosownych przypadkach do wykorzystanie informacji o pojazdach w celu pomocy i zarządzania transakcjami, na które Klient wyraził zgodę, i wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy najmu. 
 • Klient może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, jednakże takie wycofanie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem przed wycofaniem się.

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to potrzebne do wypełnienia naszych celów biznesowych, jak podano poniżej:

Transakcje wynajmu

Możemy przechowywać dane związane z umową wynajmu przez okres do siedmiu lat od daty wypożyczenia lub zgodnie z naszymi potrzebami, z zastrzeżeniem innych lokalnych wymagań prawnych. Prowadzimy ewidencję płatności dokonanych przez Klienta w ciągu dwóch lat od daty transakcji (w zależności od miejsca najmu). 

Sprzedaż samochodów

Dane związane ze sprzedażą pojazdu są przechowywane przez okres do dziesięciu lat od daty sprzedaży, z zastrzeżeniem innych lokalnych wymogów prawnych.

Roszczenia

Dane związane z roszczeniami dotyczącymi naszych najemców lub innych osób fizycznych przechowujemy przez cały okres trwania roszczenia oraz do dziesięciu lat od daty zawarcia naszego zobowiązania, z zastrzeżeniem innych wymogów prawnych

Pytania związane z obsługą klienta

Przechowujemy ogólne zapytania przez okres trzech lat, natomiast w przypadku złożenia zażalenia przez Klienta dane te przechowywane są przez okres siedmiu lat.

Cele marketingowe i analityczne

Przechowujemy dane związane z plikami cookie i innymi identyfikatorami online przez okres do trzech lat. Przechowujemy inne informacje marketingowe, takie jak wiadomości e-mail w sprawie subskrypcji i rejestracji w programach lojalnościowych, przez okres do siedmiu lat, licząc od ostatniego kontaktu z nami.

Spory i egzekwowanie prawa

Jeśli uczestniczymy w sporze sądowym, dochodzeniu rządowym lub dochodzeniu organów nadzoru, przechowujemy dane przez cały okres trwania sporu sądowego lub śledztwa, a następnie przez pięciu lat. Jeśli zawarta ugoda wymaga przechowywania danych przez dłuższy okres, dane te przechowujemy przez cały czas realizacji postanowień ugody. Jeżeli przekazujemy dane organom ścigania, dane na ten temat przechowujemy przez okres jednego roku od zakończenia śledztwa.