Komu będziemy udostępniać informacje

 

Filie

Enterprise Holdings ujawnia zbierane od Klienta i dotyczące Klienta informacje swoim filiom w celu realizacji transakcji Klienta, a także (za jego zgodą) w celach marketingowych. Zobacz listę filii na stronie Filie.  Lista może okresowo ulegać zmianie, dlatego też należy regularnie zaglądać na stronę w celu monitorowania tych zmian. Pracownicy naszych filii pracujący w działach IT, marketingu, operacyjnym oraz obsługi klienta będą wykorzystywać informacje dotyczące Klienta zgodnie z treścią niniejszych Zasad Ochrony Prywatności, w tym, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, do wysyłania Klientowi informacji dotyczących produktów i usług Enterprise Holdings lub w odpowiedzi na pytania Klienta.

Franczyzobiorcy

Charakter działalności i procedur operacyjnych wymagają od nas udostępnienia danych na temat rezerwacji Klienta naszym franczyzobiorcom („Franczyzobiorcy”). Zobacz Listę franczyzobiorców na stronie Franczyzobiorcy. Lista może okresowo ulegać zmianie, dlatego też należy regularnie zaglądać na stronę w celu monitorowania tych zmian. W przypadku takich transakcji Franczyzobiorca jest niezależnym administratorem danych lub pełni równorzędną funkcję zgodnie z obowiązującym prawem i stosuje własne zasady ochrony prywatności w odniesieniu do danych dotyczących wynajmu dostarczanych Franczyzobiorcy przez Klienta. Klient powinien zapoznać się z obowiązującymi u Franczyzobiorcy zasadami ochrony prywatności, które mają zastosowanie do zawieranej przez Klienta transakcji. Aby dowiedzieć się, kto jest administratorem jego danych osobowych lub pełni równorzędną funkcję zgodnie z obowiązującym prawem, Klient powinien zapoznać się ze stroną Kontakt.

Nasi dostawcy usług i partnerzy biznesowi

Będziemy udostępniać informacje stronom trzecim, np.: (1) dostawcom usług pomocniczych w zakresie wypłat, w kwestiach administracyjnych i technicznych, partnerom zajmującym się zamianami ubezpieczenia, wynajmem korporacyjnym i innymi kwestiami oraz partnerom w celu usprawnienia przebiegu transakcji wynajmu i programów motywacyjnych dla członków grupy Enterprise Holdings, (2) spółkom, które prowadzą badania wśród klientów lub ankiety satysfakcji klienta w naszym imieniu, (3) dostawcom usług komunikacyjnych, którzy wysyłają Klientom w naszym imieniu wiadomości e-mail oraz inne wiadomości marketingowe lub związane ze świadczonymi usługami, (4) dostawcom usług z zakresu obsługi klienta, takim jak dostawcy usługi czatu na żywo, w celu zapewnienia obsługi klienta, (5) firmom windykacyjnym, (6) podmiotom rozpatrującym roszczenia oraz (7) naszym partnerom reklamowym i marketingowym oraz innych mediom, w tym serwisom mediów społecznościowych, którym udostępniamy zagregowane lub anonimowe informacje o naszych klientach, aby umożliwić im wysłanie treści reklamowych w naszym imieniu, a także analizę i poprawę naszych danych oraz zarządzanie nimi, świadczenie mobilnych usług analitycznych oraz utrzymanie i doskonalenie naszych usług (z zastrzeżeniem poufności umów, jeśli są wymagane).

Władze rządowe

Dane osobowe Klienta mogą również zostać udostępnione władzom rządowym, jak opisano powyżej.

Sprzedaż, fuzja lub zmiana na stanowisku kierowniczym

Dane osobowe mogą również zostać przekazane innej firmie w przypadku cesji, zmiany własności, reorganizacji lub przeniesienia całości lub części działalności lub aktywów Enterprise Holdings. Może to nastąpić, tylko jeśli strony zawarły umowę, na mocy której zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji dotyczy celów związanych z transakcją biznesową, w tym z decydowaniem o realizacji transakcji biznesowej. W takim przypadku 30 dni przed taką zmianą struktury własności lub kontroli nad danymi osobowymi Klienta Klient otrzyma powiadomienie pocztą e-mail lub powiadomienie takie zostanie umieszczone w widocznym miejscu w witrynach Enterprise Holdings lub w inny sposób dozwolony przez prawo.

Referencje

Enterprise Holdings może publikować w swoich witrynach referencje swoich Klientów, które mogą zawierać dane osobowe. Zarządzanie tym procesem powierzyliśmy stronie trzeciej. Dostawca tej usługi jest w razie potrzeby odpowiedzialny za uzyskanie zgody Klienta, za usunięcie tych treści na jego żądanie oraz za udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania zadane przez Klienta.