Μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο

 

Για να μπορούμε να λειτουργούμε και να σας παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πληροφορίες που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε μπορεί να μεταφέρονται ή να προσπελαύνονται από φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι/Καταστήματα που ανήκουν στην εταιρεία: Αν κάνετε μια κράτηση που θα διεκπεραιωθεί από έναν εξουσιοδοτημένο δικαιοδόχο σε άλλη χώρα ή σε ένα κατάστημα που ανήκει στην εταιρεία (π.χ., στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο), θα μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στη συγκεκριμένη χώρα προκειμένου να διευκολύνουμε τη συναλλαγή που ζητήσατε.
  • Παγκόσμια συστήματα πληροφορικής της επιχείρησης στις Ηνωμένες Πολιτείες: Η επιχείρηση διατηρεί τα παγκόσμια συστήματα πληροφορικής της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν μας παράσχετε ή αν συλλέξουμε εμείς οι ίδιοι πληροφορίες σχετικές με εσάς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι προσωπικές πληροφορίες σας θα μεταφερθούν και θα διατηρηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όταν μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας και τις επεξεργαζόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κάνουμε σε συμμόρφωση με το Πλαίσιο ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων των ΕΕ/ΗΠΑ, το Πλαίσιο ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων Ελβετίας/ΗΠΑ και τα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυπικά συμβατικά άρθρα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πλαίσιο ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων και να δείτε την πιστοποίησή μας, ανατρέξτε στη Λίστα της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται ή μεταφέρονται σύμφωνα με τα συγκεκριμένα Πλαίσια, η επιχείρηση υπόκειται στην κανονιστική εξουσία επιβολής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθεί από την επιχείρηση να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα ανταποκρινόμενη σε νόμιμα αιτήματα από τις δημόσιες αρχές, καθώς και για σκοπούς συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις για ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου.

Η Enterprise Holdings είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει, δυνάμει του αντίστοιχου Πλαισίου ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και για τη μετέπειτα διαβίβασή τους σε τρίτους που λειτουργούν ως αντιπρόσωποι για λογαριασμό της. Η Enterprise Holdings συμμορφώνεται με τις αρχές της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων για όλες τις περαιτέρω μεταφορές προσωπικών δεδομένων από την Ε.Ε. και την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί ευθύνης για την περαιτέρω μεταφορά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα στον ιστότοπο της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], μπορείτε να προσφύγετε σε δεσμευτική διαιτησία, αφού εξαντλήσετε τις άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

  • Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών: Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι βρίσκονται εκτός των χωρών στις οποίες διαθέτουμε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, όπως για την υποστήριξη κέντρων τηλεφωνικής επικοινωνίας, διεκπεραίωσης αξιώσεων και παροχής υπηρεσιών IT. Όταν μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, χρησιμοποιούμε τυπικά συμβατικά άρθρα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.